Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej www.autilo.pl. Postanowienia te ilustrują i wyjaśniają w jakim celu oraz w jaki sposób wyżej wymienione dane są zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

Administrator – administratorem danych osobowych jest Olga Sarnowicz prowadząca prowadząca zarejestrowaną działalność
gospodarczą jako Olga Sarnowicz Autilo, NIP: 735-280-01-40.
Strona – strony internetowe będące pod domeną główną https://www.autilo.pl/
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przetwarzane przez Administratora:
a) gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych na Stronie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Strony (art. 6 ust. l lit. b RODO).

3. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 2 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Strony, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 2 lit. a i b powyżej.

5. Dane osobowe składane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w prowadzonej dokumentacji księgowej. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

6. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

7. Udostępniając swoje dane osobowe Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do nich oraz prawo do kierowania żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia. Skorzystanie z w/w prawa jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora stosownego żądania na adres e-mail: kontakt@autilo.pl.

8. W ramach Strony mogą występować odnośniki do innych stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. W serwisach tych mogą obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z ich treścią. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość oraz odrębne zasady ochrony poufności informacji w odniesieniu do jakichkolwiek witryn, do których łącza znajdują się na Stronie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli.

9. Dane osobowe podane na Stronie w wyniku wysyłania komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Strona nie zabezpiecza Użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które takie dane mogą wykorzystać do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. telefon komórkowy, tablet, komputer) i przeznaczone są do poprawnego korzystania ze Strony. Dostarczają on Administratorowi Strony informacji statystycznych o Użytkownikach w celu ulepszenia funkcjonowania Strony.

2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics – tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Stronę otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States.

3. Administrator korzysta także z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook oraz zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

4. Strona korzysta z narzędzia służącego do wysyłania wiadomości za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger obsługiwanego przez firmę Manychat, co za tym idzie – dane Użytkownika odwiedzającego Stronę mogą być przekazane firmie ManyChat Inc., 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA.

5. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak w każdym momencie Użytkownik może dokonać zmian ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne. Poniższa data jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 02.11.2020 r.